Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че сте съгласни и приемате тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт!

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между членове и/или клиенти на Дизайнгруп". С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: www.designgroup-eshop.bg (наричан за краткост сайт), cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия,t съгласно които "Дизайнгруп" ООД предоставя Услуги и Стоки на потребителите си посредством Интернет магазина www.designgroup-eshop.bg  (наричан за краткост- сайт).

При ползването на този САЙТ, Вие се задължавате да спазвате настоящите Oбщи условия, както и всички други условия установени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

 

"Дизайнгруп" ООД не носи отговорност, ако не сте прочели и не се е запознали с настоящите общи условия.

Този уебсайт (www.designgroup-eshop.bg)  е собственост на "Дизайнгруп" ООД. "Дизайнгруп" ООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. 

Дизайн Груп не гарантира, че ползването на Услугата от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти Дизайн Груп може да премахва Услугата за неопределени периоди от време или да анулира Услугата поради технически или експлоатационни причини.

Дизайн Груп не гарантира, че Услугата ще бъде напълно защитена от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които Дизайнгруп не носи каквато и да е отговорност. Отговорността за създаване на резервно копие от заявката и Общите условия, при които е сключена е Ваша.

Дизайн Груп може да Ви изпраща съобщения във връзка с Услугата, като изпрати електронно съобщение до посочения електронен адрес, указан при попълване на заявка или като изпрати писмо по пощата до този адрес, или като публикува уведомление чрез Услугата, за което Вие давате изричното си съгласие.

 

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на "Дизайнгруп" ООД с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

Ползването на САЙТА е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – "Дизайнгруп" ООД или трета страна (където е приложимо).

 

"Дизайнгруп" ООД  Ви упълномощава да разглеждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия материалите от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни.

 

Вие нямате право да променяте, копирате, възпроизвеждате (цялостно или частично), преиздавате, публикувате, изпращате или предавате (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излагате, давате под наем, продавате, прехвърляте, създавате вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързвате или използвате за публична или търговска цел, да разпространявате по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този сайт, без предварително изрично писмено разрешение от "Дизайнгруп" ООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от "Дизайнгруп" ООД.

 

Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или каквито и да са други материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на РБ) е изрично забранено без предварителното писмено разрешение на "Дизайнгруп" ООД.

 

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на САЙТА за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на този САЙТ се предоставя "такова, каквото е", без каквато и да е гаранция от какъвто и да е вид или естество, точно изразена, наложена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, гаранция за продаваемост или пригодност на продуктите и услугите за определени цели. Ние сме предприели всички разумни мерки, за да осигурим достоверността, истинността и пълнотата на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това "Дизайнгруп" ООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието на САЙТА. Използването на САЙТА, както и действията, които предприемате вследствие на това, са изцяло на Ваш риск и отговорност.

 

При никакви обстоятелства "Дизайнгруп" ООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването на, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен на него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТА препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

 

В случаите, не упоменати тук отговорностите на "Дизайнгруп" ООД се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на РБ.

 

Вие приемате да предпазвате, защитавате и пазите името на "Дизайнгруп" ООД, нейните длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от Вас или от друго лице, имащо достъп до САЙТА.

 

Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите.

1. Съгласно ЗЗП Ви предоставяме свободно следната информация:

Дизайн Груп – „Дизайнгруп“ ООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,ж.к.“Славейков“,бл.55,вх.П-Р,партер, ЕИК 102096484, ДДС №BG102096484.

Интернет страница – www.designgroup-eshop.bg  

2.Детайли за контакт: 

гр.Бургас,ж.к.“Славейков“,бл.55,вх.П-Р,партер, шоурум DESIGN GROUP,

 тел. +359 56 861 225, 

факс: +359 56 861 223,

e-mail: admin@designgroup-eshop.bg 

 

3. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

4. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща ли

ния: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

5. Европейската платформа за потребителите за  Онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Препратки (хипервръзки)

 

САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение и наличието им не означава че ние одобряваме съдържанието, продуктите или услугите, предлагани на тези сайтове. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този САЙТ. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, както и на предлаганите там продукти или услуги в такива сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в сайта ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

 

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка на Вашия сайт към страница от нашия САЙТ – моля свържете се с нас.

 

В случай, че нарушите горното условие, правото Ви да ползвате този САЙТ автоматично се прекратява и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени, запаметени или разпечатани материали от САЙТА.ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Направените промени в Условия за ползване, влизат в сила в момента на тяхното публикуването в сайта. Това споразумение между "Дизайнгруп" ООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта на "Дизайнгруп" ООД и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от нея. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да неги спазват ще бъдат пред приети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.

КОНТАКТ

Чрез използването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата Вие позволявате на Дизайн Груп да се свържат с Вас посредством наличните начини, включително и по електронен път.

Частичното или непълно попълване на формата за контакт не задължава Дизайн Груп да осъществи обратна връзка с Вас.

Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до Дизайн Груп се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Вас средства, което представлява презумпция, че Вие се съгласявате да получавате известия от Дизайн Груп по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата.

Дизайн Груп си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид,получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

Поръчки в онлайн магазина се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. 

6. Работното време на консултантите на онлайн магазина е Понеделник - Петък, 9:00 – 18:00 ч. Съботa и Неделя са почивни дни, в които не се обработват и изпращат поръчки. Онлайн консултации относно продукти могат да бъдат извършвани в работното време. Консултации по телефон могат да бъдат извършвани в работното време. Всички поръчки, направени до 16:30 ч., се обработват и изпращат до пет работни дни от потвърждаване на поръчката.

За връзка с нашите консултанти по продажбите: +359 56 861 225 или sales@designgroup.bg 

 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дизайн Груп събира лични данни и специална информация от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с Вашето доброволното съгласие за следните цели:

•           Приемане, доставка и фактуриране на направена поръчка или закупен купон (ваучер) ;

•           Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги, включително покупката на купон(ваучер)

•           Осигуряване на достъп до услуги;

•           Изпращане на Брошури и / или Известия само по електронен път;

•           Контактуване с Клиент с неговото доброволно съгласие;

•           Контактуване, свързано с обслужване на клиенти;

•           Статистически цели.

Дизайн Груп може и без Ваше съгласие да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Дизайн Груп за подобряване на Услугите, които предоставяме или със статистически цели,

Молим да имате предвид, че Вие имате право да се противопоставите на събирането на лична информация и да изискате нейното изтриване, като по този начин оттегляте съгласието си по отношение на Общите условия и се отказвате от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата, освен ако вече не е извършена поръчка, която не е завършена. За да упражните това си право, молим да се свържете с  Дизайн Груп посредством възможностите за контакт, описани на 

Политиката на поверителност на Дизайн Груп се основава само на информация, която е доброволно предоставена Вас само на Интернет страницата. Дизайн Груп не е отговорно за Политиката на поверителност, практикувана и прилагана от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

Дизайн Груп се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели.

Дизайн Груп се задължава да използва събраните данни в съответствие с  настоящите условия, освен в случаите, когато прехвърлянето / достъпът / преглеждането / друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

 Дизайн Груп не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

 

Продукти и Услуги

Дизайн Груп може да публикува на Интернет страницата информация относно продукти, услуги, включително относно начините за закупуване на ваучери и / или промоции, осъществявани от него или от трети страни, с които Дизайн Груп има сключен договор за съвместна дейност или за каквито и да било услуги в определен период и съгласно складовите наличности.

Всички цени, свързани с представени продукти или услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС).

 Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN).

Цялата информация, използвана за описване на продукти и / или услуги, на Интернет страницата (текст / статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / други) не представляват договорни задължения за Дизайн Груп, а са само начин на представяне.

При представянето на продукти / услуги Дизайн Груп си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта.

 

Валидност на предложението

Дизайн Груп си запазва правото да променя цените за наличните продукти и / или услуги, без предварително да известява за това Клиента.

Цената на продуктите и услугите е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност.

Цената на промоционалните продукти и услуги е тази от времето на поръчката в рамките на складовата наличност и / или по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв.

Цената на закупуване на продукти или услуги не може да бъде променяна след направата на поръчката, освен със съгласието и на двете страни.

 

Поръчка чрез Интернет

Вие може да поръчате предлаганите продукти по всяко време.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Вас при покупката на продукта.

 

Всички изображения, поместени на интернет страницата на Дизайн Груп имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в поместени на интернет страницата на Дизайн Груп (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Дизайн Груп няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

Завършвайки своята поръчка, Вие се съгласявате, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката, както и че Дизайн Груп може да се свърже с Вас чрез всички налични / одобрени от Дизайн Груп средства във връзка със следните ситуации:

o           Потвърждение на наличността и количеството на продуктите, закупени от Вас.

o          Потвърждение на стойността на направената поръчка, в зависимост от ситуацията, за други услуги с добавена стойност (напр. доставка и др.)

o          Съгласуване на условията за доставка на продуктите.

Молим да имате предвид, че Дизайн Груп може едностранно да прекрати поръчка направена от Вас, като предварително Ви уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

o          информацията, предоставена от Вас на Интернет страницата е непълна и/или невалидна;

o          действията Ви на Интернет страницата могат да нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид на Дизайн Груп и / или на неговите партньори;

o          без каквато и да било причина.

След като потвърдите сумата на поръчката, тя се подчинява на условията и сроковете на Договорите за продажба от разстояние, уредени в действащото българско законодателство.

Обръщаме Ви внимание, че ако промените своята лична информация, посредством наличните на Интернет сраницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени / приети от Клиента преди момента на промяната.

Моля да съобразите, че при поръчка по интернет, Дизайн Груп не извършва монтаж на поръчаните стоки.

 

ЗЛОУПОТРЕБА С ЛИЧНИ ДАННИ

Вие само и изключително носите пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

Дизайн Груп не поема каквато и да било отговорност, в случай че бъдете подведени от трети лица, които се представят за представители на интересите на Дизайн Груп. Моля в такива случаи незабавно да се свържете с Дизайн Груп.

Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата / Съдържанието и / или Дизайн Груп и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

•           достъп до какъвто и да било вид данни за друг Клиент използвайки Профил или друг метод;

•           промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или Съдържание, изпратено по всякакъв начин от Дизайн Груп към неговите Клиенти;

•           повлияване на работата на сървъра / сървърите на Интернет страницата;

•           достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Дизайн Груп към Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.

 

 ОТГОВОРНОСТ

9.1. Дизайн Груп не носи отговорност за което и да било физическо или юридическо лице, което използва Съдържанието.

Дизайн Груп не носи отговорност за каквито и да било вреди (преки, косвени, инцидентни или не / други), настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

В случай, че някой прецени, че Съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от страна на Дизайн Груп, накърнява авторско право или друго право моля да се свърже с Дизайн Груп чрез наличните данни за контакт, така че Дизайн Груп да може да вземе информирано решение.

Дизайн Груп не Ви гарантира достъп до Интернет страницата или до Услуги и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, репродуциране на Съдържание, частично или напълно, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на Дизайн Груп.

Дизайн Груп не е отговорен за Съдържанието, качеството или вида на други интернет страници, достигнати чрез интернет връзки от съдържанието на Интернет страницата , без значение на вида на връзките. Отговорността за тези интернет страници се поема напълно от техните собственици.

Дизайн Груп не носи никаква отговорност в случай на използване на интернет страници и / или съдържание изпратено до Вас чрез всякакви средства (електронни, телефон, други), чрез интернет страници, е-mail или служители на Дизайн Груп, когато използването на съдържанието може да навреди или да генерира каквито и да било вреди за Вас и / или трети лица, обвързани в предаването на съдържанието.

Дизайн Груп не предлага никакви директни или косвени гаранции, че:

•           услугата ще отговаря на изискванията Ви;

•           услугата ще бъде ненакърнена, сигурна и без каквито и да било грешки.

•           продуктите / услугите, получени безплатно или закупени от Интернет страницата, включително и тези придобити чрез предварително закупен купон (ваучер) ще задоволят изискванията или очакванията Ви.

Операторите, мениджърите и / или собствениците на Интернет страницата не са отговорни по никакъв начин за щети последвали от, но не ограничително до придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзка / транзакция / сътрудничество / друго, което може да настъпи между Вас и някой от тези, които директно или индиректно рекламират използвайки Интернет страницата .

 

ГАРАНЦИИ

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Ви изпращаме със съответната стока и всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. Дизайн Груп Ви препоръчва монтажът на закупената стока да се извършва от наши служители. При неизползване на услугата „Монтаж“, задължително трябва да се запознаете с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие  (последователност) с приложената към артикула монтажна схема. При неяснота или проблем, може да се свържете с нас (преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: +……………………… или на e-mail: …………………………

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

 Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП, във вр.с чл.124, ал.1 и следващи от ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Вие губите правата си по предоставената гаранция:

а) в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

б) в случай на повреди причинени при транспорт на поръчката от Вас, качване на поръчката от Вас, нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж (започнат/ извършен) от Ваша  страна;

в) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от сервизен( монтажен) център;

г) в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от Вас);

д) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

е) в случай че при отваряне на вече доставени пакети, сте констатирали несъответствие, за което не сте сигнализирали, а сте започванали и/или извършвате монтаж на детайла/продукта;

ж) при не съдействие от Ваша страна и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното( снимков материал и др.);

з) Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност.

Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

Стоките и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски. Задълженията ни по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/ или дистрибуторите на представяните продукти.

 

 

 

Designgroup Ltd © 2016   Website: Internetreklama.bg